Algemene voorwaarden BOTHIVE - Software as a Service (SaaS)

Artikel 1 - Definities

“Aanbieding” Betekent of verwijst naar een uitnodiging door BOTHIVE zonder enige verplichting jegens de Klant om een bestelling te plaatsen met betrekking tot de Diensten.

“Algemene Voorwaarden” Betekent of verwijst naar onderhavige algemene voorwaarden.

“Bestelling” Betekent of verwijst naar een bevestiging door de Klant van de aankoop van de Diensten, in elektronische, schriftelijke of mondelinge vorm.

“Diensten” Betekent of verwijst naar het computerprogramma en de infrastructuur in een gehoste omgeving die door BOTHIVE wordt geleverd en onderhouden en waartoe de Klant op grond van de Algemene Voorwaarden via de Website toegang krijgt.

“Gebruiker(s)” Betekent of verwijst naar medewerkers, vertegenwoordigers, adviseurs, aannemers of agenten van de Klant die bevoegd zijn om de Diensten te gebruiken en die door of namens de Klant zijn voorzien van gebruikersidentificaties en wachtwoorden.

“Intellectuele Eigendomsrechten” Betekent of verwijst naar alle intellectuele eigendomsrechten, waar ook ter wereld, al dan niet registreerbaar, geregistreerd of ongeregistreerd, met inbegrip van alle aanvragen of aanvraagrechten voor dergelijke rechten, met inbegrip van auteursrechten en naburige rechten, databankrechten, vertrouwelijke informatie, handelsgeheimen, knowhow, handelsnamen, handelsmerken, dienstmerken, octrooien, gebruiksmodellen, topografierechten en rechten op tekeningen en modellen.

“BOTHIVE” De vennootschap naar Belgisch recht INTESO GROUP bv met zetel te 9031 Gent, Mariakerksesteenweg 91 en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0728. 495 .140, RPR Gent, afdeling Gent (;).

“Klant” Betekent of verwijst naar elke particuliere of professionele persoon die Diensten van BOTHIVE afneemt, alsmede iedereen die in naam en voor rekening van een rechtspersoon handelt met BOTHIVE. Particuliere klanten worden geacht ten minste 18 jaar oud te zijn.

"Klantgegevens" Betekent of verwijst naar alle gegevens, bestanden (zoals, maar geenszins beperkt tot, hypertekst, opmaak- en taalbestanden, documenten, audio- en visuele informatie, grafieken, scripts, programma's, applets of servlets) die de Klant of BOTHIVE in opdracht van de Klant maakt, installeert, uploadt naar of overdraagt in of via de Diensten, of verstrekt in de loop van het gebruik van de Diensten, met uitzondering van de Persoonsgegevens van de Klant.

Offline Klant” Betekent of verwijst naar elke Klant met wie de Overeenkomst is gesloten via een ander communicatiemiddel dan de Website.

“Onderhoud” Betekent of verwijst naar het algemene onderhoud van de Diensten, en de toepassing van updates en upgrades.

“Online Klant” Betekent of verwijst naar elke Klant met wie de Overeenkomst is gesloten via de besteloptie op de Website.

"Overeenkomst" Betekent of verwijst naar elke overeenkomst tussen enerzijds BOTHIVE en anderzijds de Klant.

“Persoonsgegevens” Betekent of verwijst naar de gegevens zoals gedefinieerd in artikel 4, lid 1, van de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (Verordening (EU) nr. 2016/679): iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“betrokkene"); als identificeerbare natuurlijke persoon wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatiemiddel, zoals een naam, eenidentificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiemiddel of een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

"Persoonsgegevens van de Gebruiker" Betekent of verwijst naar alle Persoonsgegevens die betrekking hebben op de Gebruiker en die door BOTHIVE (en haar eventuele subverwerkers) in haar hoedanigheid van Gegevensverwerker worden verwerkt.

“Persoonsgegevens van de Klant” Betekent of verwijst naar alle Persoonsgegevens die betrekking hebben op de Klant en die door BOTHIVE (en haar eventuele subverwerkers) in haar hoedanigheid van Gegevensverwerker worden verwerkt.

“Privacywetgeving” Betekent of verwijst naar alle toepasselijke wetten met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens zolang deze van kracht zijn en van toepassing zijn op Persoonsgegevens, met inbegrip van de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679).

“Software As A Service” Betekent of verwijst naar de combinatie van computerprogramma’s, hosting en ondersteunende diensten die in de overeenkomst worden geleverd.

“Subverwerker” betekent iedere persoon (met uitzondering van een werknemer van BOTHIVE of een werknemer van een van haar onderaannemers) die door of namens BOTHIVE is aangesteld om namens de Klant Persoonsgegevens van de Gebruiker te verwerken.

"Vertrouwelijke informatie" Betekent of verwijst naar alle informatie die op het moment van openbaarmaking schriftelijk als vertrouwelijk is geïdentificeerd, alsmede alle informatie die, op basis van de omstandigheden waaronder deze openbaar is gemaakt, door een redelijk persoon als vertrouwelijk zou worden beschouwd. De Vertrouwelijke Informatie van een partij omvat geen informatie die (i) deel uitmaakt of wordt van het publieke domein wanneer dit niet het gevolg is van een handeling of nalatigheid van de andere partij; (ii) vóór de openbaarmaking volledig in het bezit was van de andere partij zonder enige verplichting tot geheimhouding en niet direct of indirect door de andere partij was verkregen van de bekendmakende partij; (iii) op rechtmatige wijze door een derde partij aan de andere partij wordt bekendgemaakt zonder beperking van de openbaarmaking; (iv) door de andere partij onafhankelijk wordt ontwikkeld zonder gebruik van of verwijzing naar de Vertrouwelijke Informatie van de andere partij, zoals vastgelegd in schriftelijke verslagen.

“Verwerker” Betekent of verwijst naar een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een agentschap of een andere instantie die namens de Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt.

“Verwerkingsverantwoordelijke” Betekent of verwijst naar de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of het andere orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van de Persoonsgegevens bepaalt.

“Website ” Betekent of verwijst naar de website van de BOTHIVE met de URL https://bothive.be/ of een andere door de BOTHIVE aangewezen website.

Artikel 2 - Algemene bepalingen

2.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op iedere Aanbieding van BOTHIVE, iedere Bestelling van de Klant en iedere Overeenkomst die tussen BOTHIVE en haar Klant wordt gesloten.

2.2. Deze Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde te raadplegen op de Website van BOTHIVE

2.3. Door het bestellen van de Diensten van BOTHIVE, erkent de Klant de Algemene Voorwaarden te hebben gelezen, ze te begrijpen en te aanvaarden.

2.4. Deze Algemene Voorwaarden hebben te allen tijde voorrang op de voorwaarden van de Klant, ook indien de voorwaarden van de Klant bepalen dat deze uitsluitend van toepassing zijn. Indien BOTHIVE geen strikte toepassing van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden verlangt, kan dit niet worden beschouwd als een stilzwijgende afstand van deze rechten.

2.5. BOTHIVE behoudt zich het recht voor haar Algemene Voorwaarden te wijzigen wanneer zij dit wenst door een wijziging van haar website. Een dergelijke wijziging zal door BOTHIVE binnen een redelijke termijn vooraf bekend worden gemaakt op haar website, alsmede via de mededeling van BOTHIVE aan haar Klanten.

2.6. De nietigheid van een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden laat de toepasselijkheid van alle andere bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een van de bepalingen zullen BOTHIVE en de Klant, voor zover mogelijk en naar hun overtuiging, onderhandelen over de vervanging van de nietige bepaling door een gelijkwaardige bepaling.

2.7. Deze Algemene Voorwaarden doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten die aan de consument-Klant worden toegekend met betrekking tot consumentenbescherming.

Artikel 3 - Diensten

3.1. BOTHIVE biedt een online applicatie aan die verschillende diensten integreert die zorgen voor een efficiëntere communicatie tussen de Klant en haar eigen (potentiële) klanten. Na de totstandkoming van de Overeenkomst verkrijgt de Klant het recht om de vooraf door BOTHIVE geprogrammeerde software te installeren op de eigen website en/of andere kanalen (afhankelijk van het gekozen pakket, zoals hierna omschreven).

De Diensten worden geleverd in pakketvorm middels een abonnementsformule of op basis van een offerte.

3.2. Met inachtneming van deze Algemene Voorwaarden verbindt BOTHIVE zich ertoe om de Klant toegang te verlenen tot de Diensten.

3.3. Eventuele nieuwe functionaliteiten die de Diensten uitbreiden of verbeteren, eventuele nieuwe diensten die vervolgens door Klant worden afgenomen, zijn steeds onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden.

3.4. BOTHIVE heeft het recht om het aanbod en de samenstelling van haar Diensten te wijzigen wanneer zij daartoe besluit. Zij zal er in ieder geval voor zorgen dat de Klant hiervan binnen een redelijke termijn op de hoogte wordt gesteld via een vermelding op haar Website of via BOTHIVE-communicatie aan bestaande Klanten.

3.5. De Diensten, zoals beschreven in dit artikel, op de Website of in de BOTHIVE communicatie worden op "as is" basis ter beschikking gesteld. De Klant kan te allen tijde nadere informatie inwinnen bij BOTHIVE over een gratis proefversie. De Klant verklaart derhalve dat hij voldoende is geïnformeerd over de inhoud en de omvang van de Diensten.

3.6. Om gebruik te kunnen maken van de Diensten dient de Klant toegang te hebben of te verkrijgen tot het World Wide Web, hetzij rechtstreeks, hetzij via apparaten die toegang hebben tot web- based content. De Klant dient tevens alle apparatuur aan te schaffen die nodig is om een dergelijke verbinding met het World Wide Web tot stand te brengen (en te onderhouden). Indien een verouderde webbrowser wordt gebruikt, is het mogelijk dat de Klant niet alle functies van de Diensten kan gebruiken of dat deze functies niet optimaal functioneren.

Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst

4.1. Een Aanbieding is alleen geldig voor de specifieke Bestelling waarop deze betrekking heeft en is dus niet automatisch van toepassing op latere soortgelijke orders. Aanbiedingen omvatten alleen de Diensten die specifiek in de Aanbieding worden vermeld. Promoties, folders of catalogi, van welke aard dan ook, uitgegeven door BOTHIVE worden niet beschouwd als een Aanbieding.

4.2. Een Overeenkomst komt pas tot stand wanneer de Klant een Bestelling bij BOTHIVE plaatst:

(i) via de bestelmogelijkheid op de Website (Online Klant). Alsdan komt de Overeenkomst tot stand nadat de volgende stappen zijn gevolgd:

  • De klant maakt een Gebruiker aan via https://dashboard.bothive.be/portal
  • De klant bevestigt zijn e-mailadres
  • De klant accepteert de Algemene Voorwaarden
  • De algemene voorwaarden zijn online goedgekeurd
  • BOTHIVE heeft de eerste betaling ontvangen (in het geval het over gratis pakket is gaat de overeenkomst van kracht bij het kiezen van een pakket in het dashboard) of(ii) via enig ander communicatiemiddel, mondeling of schriftelijk (Offline Klant), en onder de voorwaarde dat deze Bestelling wordt gevolgd door een e-mail van BOTHIVE waarin de Bestelling wordt bevestigd, de Algemene Voorwaarden worden meegedeeld en de Klant wordt verzocht om deze te aanvaarden middels overschrijving van de eerste betaling. Na ontvangst van deze betaling komt de Overeenkomst tot stand.

4.3. Een geldige Bestelling veronderstelt dat de Klant ten minste de volgende informatie heeft verstrekt:

Identiteitsgegevens van de natuurlijke of rechtspersoon met een geldig e-mailadres; Gewenst pakket (zie artikel 3 .1);

4.4. Voordat de Klant een gebruikersaccount ontvangt, heeft BOTHIVE het recht om nadere informatie over de Klant en zijn activiteiten op te vragen, waaronder, maar niet beperkt tot, een beoordeling van zijn kredietwaardigheid. De door een Klant verstrekte informatie om in aanmerking te komen voor een gebruikersaccount dient in ieder geval juist, naar waarheid, actueel en volledig te zijn.

4.5. Indien de Klant niet de juiste informatie verstrekt, of indien BOTHIVE twijfelt aan de identiteit of toelaatbaarheid van de activiteiten van de Klant, heeft BOTHIVE het recht om de uitvoering van de Bestelling te weigeren. Bestellingen waaruit blijkt dat de Klant voornemens is de Diensten zelf door te verkopen geven BOTHIVE eveneens het recht om te weigeren.

4.6. Een weigering om een gebruikersaccount (en dus een overeenkomst) te verstrekken door BOTHIVE zal nimmer aanleiding geven tot enige vergoeding.

4.7. Wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst door de Klant, nadat het gebruikersaccount is verstrekt, worden pas als geldig beschouwd na schriftelijke goedkeuring van en uitvoering door BOTHIVE.

4.8. De Klant is niet gerechtigd zijn Bestelling te annuleren, noch in zijn geheel of voor een gedeelte. Indien hij dit doet vóór de levering van de Diensten, behoudt BOTHIVE zich het recht voor om van de klant een vergoeding te vorderen van 25% van de prijs van de geannuleerde opdracht, exclusief BTW, ongeacht het recht van BOTHIVE op vergoeding van de werkelijk door haar geleden schade.

Artikel 5 - Duur

Een Overeenkomst tot gebruik van de Diensten van BOTHIVE wordt telkens aangegaan voor een jaar afhankelijk van de abonnementsformule.

De verlenging van de Overeenkomst met een Online Klant is altijd afhankelijk van vooruitbetaling door de Online Klant voor de overeengekomen periode.

Artikel 6 - Gebruikersaccount, -login en paswoord

6.1. De aanvaarding door BOTHIVE van een geldige Bestelling door de Klant zal het gebruikersaccount activeren. Een gebruikersaccount en bijbehorende login(s) geeft de Klant toegang tot de Diensten van BOTHIVE. Toegang tot de Diensten houdt een recht in voor de Klant om - tegen betaling - gebruik te maken van de Diensten. In geen geval houdt dit een eigendomsoverdracht in van de Diensten door BOTHIVE aan de Klant.

6.2. Een gebruikersaccount bevat de locatie en toegangscodes die de Klant toegang verlenen tot de Diensten. De toekenning van een gebruikersaccount gaat gepaard met de toekenning van ten minste één (1) of meer aanmeldingen. Het aantal aanmeldingen komt overeen met het aantal door BOTHIVE toegestane Gebruikers van de Klant.

6.3. Een login behoort slechts toe aan één Gebruiker en mag dus niet gedeeld worden met andere personen. Iedere Gebruiker dient voor iedere login een uniek wachtwoord aan te maken, dat bij zijn persoonlijke gegevens hoort.

6.4. Iedere Gebruiker is verantwoordelijk voor de bescherming en beveiliging van zijn gegevens met betrekking tot het gebruikersaccount en de inloggegevens, inclusief, maar niet beperkt tot, de gebruikersnaam en het wachtwoord. De Klant/Gebruiker wordt verondersteld deze informatie niet aan derden over te dragen en elk ongeoorloofd gebruik onmiddellijk te bestraffen en onder de aandacht van BOTHIVE te brengen. Een Klant wordt niet geacht zijn wachtwoorden (of die van zijn Gebruikers per login) aan BOTHIVE bekend te maken (bijvoorbeeld bij gebruik van de helpdesk wanneer hij de hulp van BOTHIVE inroept). Ieder verlies of misbruik van de persoonsgegevens verbonden aan het gebruikersaccount en de bijbehorende inloggegevens kan derhalve leiden tot aansprakelijkheid jegens BOTHIVE.

6.5. De Klant stemt ermee in BOTHIVE op de hoogte te stellen indien de Klant kennis krijgt van verlies, diefstal of ongeoorloofd gebruik van een wachtwoord en/of gebruikerslogin van de Klant/Gebruiker.

Artikel 7 - Levering van de Diensten

De Diensten van BOTHIVE worden geleverd als "software as a service" en hebben betrekking op de gecombineerde software, hosting en ondersteunende diensten die in de Overeenkomst worden geleverd. De enkele mededeling van het gebruikersaccount (met bijbehorende logins) aan de Klant wordt beschouwd als een levering van de Diensten. Het enkele gebruik van de Diensten door de Klant, staat gelijk aan acceptatie van de Diensten.

Artikel 8 - Proefmodule

8.1. Het gebruik van de proefmodule is gratis. Het vereist ook een online registratie als Gebruiker en het voldoen aan de voorwaarden zoals beschreven in artikel 4.

8.2. De Klant kan te allen tijde overstappen op een betalende module. Bij de overstap naar een betalende module dient tevens te worden voldaan aan de voorwaarden zoals beschreven in artikel 4.

Artikel 9 - Afwezigheid van herroepingsrecht

9.1. Op grond van Boek VI Marktpraktijken & Consumentenbescherming van het Belgisch Wetboek van Economisch Recht (WER) heeft de Consument-Klant in principe een herroepingsrecht. De levering van Diensten vormt echter een uitzondering op het herroepingsrecht (art. VI.53° WER), zodat de Consument-Klant zich niet meer op dit recht kan beroepen. Bovendien gaat de particuliere Klant door het plaatsen van een Bestelling er uitdrukkelijk mee akkoord dat de levering van de Diensten kan aanvangen en erkent hij bijgevolg dat hij niet langer over een dergelijk herroepingsrecht beschikt. Niettemin kan elke Klant, voorafgaand aan de registratie voor een betalende rekening, altijd gebruik maken van de proefmodule die gratis is. Door het aanbieden van een gratis proefversie van de diensten biedt BOTHIVE dus meer aan dan de wet voorschrijft.

9.2. Professionele Klanten hebben in geen geval een herroepingsrecht.

Artikel 10 - Prijzen

10.1. BOTHIVE biedt verschillende formules aan binnen de Diensten, met name de hierboven onder artikel 3.1. geformuleerde paketten evenals een inbox voor accountants met automatisaties.

10.2. De proefmodule is gratis, maar het gebruik daarvan beperkt in tijd.

10.3. In geen geval garandeert BOTHIVE dat zij haar prijzen gedurende een bepaalde periode zal handhaven, aangezien dit afhankelijk is van de marktstructuur. Voor zover de prijzen zijn gebaseerd op de hoogte van de geldende loonkosten, kosten van onderdelen/diensten, sociale lasten en kosten van openbare dienstverlening, kosten van materialen en onderdelen, valutakoersen en/of andere kosten, is BOTHIVE gerechtigd bij verhoging of verlaging van een of meer van deze prijsfactoren haar prijzen dienovereenkomstig te verhogen of te verlagen wanneer zij dat wenst, in overeenstemming met de wettelijk toegestane normen. De nieuwe prijsstructuur zal tenminste één maand voor de inwerkingtreding via de BOTHIVE-communicatie aan de bestaande Klanten worden medegedeeld.

Artikel 11 - Facturatie en betaling

11.1. BOTHIVE factureert haar Klanten op jaarbasis. Na totstandkoming van de Overeenkomst betaalt de Klant de eerste abonnementstermijn. Voor de navolgende abonnementstermijnen zal BOTHIVE een factuur opstellen voorafgaand aan het verstrijken van de lopende abonnementstermijn.

11.2. Indien de Klant zijn betalende gebruikersrekening of de Overeenkomst opzegt (artikel 20), of de Overeenkomst door BOTHIVE wordt opgezegd conform artikel 21.2, blijven de reeds aan BOTHIVE betaalde bedragen door BOTHIVE behouden en worden deze niet terugbetaald.

11.3. Door het bestellen/aanschaffen van de Diensten gaat de Klant uitdrukkelijk akkoord met elektronische facturatie door BOTHIVE, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door partijen.

11.4. De factuur wordt verzonden naar het door de Klant bij Bestelling opgegeven (e-mail)adres. De Klant verbindt er zich toe om BOTHIVE tijdig op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen ter zake.

11.5. De Online Klanten dienen elke betaling vooraf te verrichten met behulp van de door BOTHIVE gebruikte online betaalmethode en zoals voorzien op de Website van BOTHIVE. Voor de verwerking van betalingen maakt BOTHIVE gebruik van externe professionele en gespecialiseerde partners die een betalingsplatform aanbieden.

11.6. De financiële gegevens van de Klant die worden ingevoerd voor zijn online betaling worden alleen uitgewisseld tussen de externe partner en de betrokken financiële instellingen. BOTHIVE heeft geen toegang tot de vertrouwelijke financiële gegevens van de Klant.

11.7. De online betalingen worden gedaan met behulp van beveiligde protocollen. Op alle online betalingen zijn de algemene voorwaarden van de externe beheerder van het betalingsplatform van toepassing, die als enige verantwoordelijk is voor de correcte verwerking van alle online betalingen.

11.8. Indien de Klant - in afwijking van het voorgaande - wenst te betalen door middel van een bankoverschrijving of een andere betaalmethode, dient hij BOTHIVE hiervan tijdig op de hoogte te stellen en dient BOTHIVE dit schriftelijk te accepteren. BOTHIVE behoudt zich het recht voor een dergelijk verzoek te weigeren, om welke reden dan ook.

11.9. Met betrekking tot de Offline Klanten hanteert BOTHIVE een betalingstermijn van 1 5 kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum van de factuur. Op elke factuur die op de vervaldag niet of slechts gedeeltelijk is betaald, is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een vertragingsrente van 1% per achterstallige maand verschuldigd, waarbij een reeds begonnen maand als volledig vervallen wordt beschouwd. Het verschuldigde bedrag wordt bovendien verhoogd met 12% van het factuurbedrag, met een minimum van vijftig euro (€ 50,00) (excl. BTW), bij wijze van forfaitaire schadevergoeding, ongeacht het recht van BOTHIVE om een hogere schadevergoeding te vorderen. BOTHIVE behoudt zich tevens het recht voor om de

toegang tot de Diensten tijdelijk op te schorten totdat zij daadwerkelijke betaling van de Offline Klant heeft ontvangen.

11.10. Facturen kunnen alleen geldig schriftelijk worden geprotesteerd per aangetekende brief binnen 8 kalenderdagen na factuurdatum onder vermelding van de factuurdatum, factuurnummer en een gedetailleerde toelichting. Elke andere vorm van protest of een protest na bovenvermelde termijn wordt als laattijdig en/of ongegrond beschouwd. Ongefundeerde protesten worden altijd als ongegrond beschouwd.

Artikel 12 - Data hosting en opslag

12.1. De producten en diensten van de BOTHIVE draaien op een infrastructuur van wereldklasse die wordt gehost in datacenters van Google cloud platform die draaien op Kubernetes technologie. De datacenters van de BOTHIVE bevinden zich in de verschillende datacenters van Google in Europa en de data verlaat Europa nooit. De datacenters bieden 24 uur per dag, 7 dagen per week fysieke beveiliging, geavanceerde brandbestrijding, redundante voorzieningen en biometrische apparatuur om ervoor te zorgen dat de gegevens van onze Klanten veilig zijn. Google controleert en verfijnt voortdurend hun procedures om te voldoen aan de nieuwste beveiligingsstandaarden en onderhoudt veiligheidscertificaten met:

12.2. Klantgegevens worden opgeslagen in multi-tenant datastores. BOTHIVE heeft geen individuele datastores voor elke Klant. In onze applicatiecode zijn echter wel strikte privacycontroles opgenomen om de privacy van de gegevens te waarborgen en te voorkomen dat een Klant toegang krijgt tot andere klantgegevens.

Artikel 13 - Verbintenissen van de Klant

13.1. De Klant stemt ermee in zich te houden aan alle toepasselijke lokale, staats-, nationale en buitenlandse wetten, verdragen, voorschriften en conventies in verband met zijn gebruik van de Diensten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot gegevensbeschermingswetten en de wetten met betrekking tot internationale communicatie en de export van technische of persoonlijke gegevens. De Klant zal ervoor zorgdragen dat elk gebruik van de Diensten door Gebruikers van de Klant in overeenstemming is met de modaliteiten van deze Algemene Voorwaarden.

13.2. De Klant is als enige verantwoordelijk voor alle Klantgegevens en voor het verkrijgen van alle benodigde licenties en machtigingen met betrekking tot de Klantgegevens, inclusief maar niet beperkt tot licenties voor software van derden die in de Klantgegevens is opgenomen.

13.3. In geen geval staat BOTHIVE toe dat haar Diensten worden gebruikt voor illegale of onrechtmatige doeleinden, of voor de overdracht van gegevens die onwettig, lasterlijk, beledigend, bedreigend of schadelijk zijn of die inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer en/of de Intellectuele Eigendomsrechten van een derde (niet-limitatieve lijst). Het doel van het gebruik van de Diensten is de volledige verantwoordelijkheid van de Klant.

13.4. Indien de Klant de bepalingen van de Overeenkomst niet naleeft, erkent hij dat hij volledig op eigen risico handelt.

Artikel 14 - Helpdesk en Support

14.1. BOTHIVE zal zich in commercieel opzicht redelijkerwijs inspannen om het succesvolle gebruik van de Diensten door de Klant te bevorderen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, onderhoud en ondersteuning, het verstrekken van gebruikershandleidingen en online hulp aan de Klant.

14.2. Indien de Klant vragen heeft over, of problemen heeft met de functionaliteit van de Diensten, kan hij contact opnemen met de helpdesk van BOTHIVE. De helpdesk is op werkdagen (maar niet op zaterdagen, zondagen en feestdagen) van 9.00 tot 17.00 uur te bereiken. De helpdesk is telefonisch, per chat en per e-mail te bereiken.

14.3. De helpdesk van BOTHIVE doet haar best om de Klant te helpen en indien mogelijk een oplossing te vinden voor eventuele vragen van de Klant.

14.4. De beschikbaarheid van de Diensten kan te allen tijde door de Klant online, live en in real-time op de Website worden gecontroleerd. In geval van problemen met de beschikbaarheid van haar Diensten, zal BOTHIVE binnen de grenzen van de redelijkheid een oplossing bieden. BOTHIVE heeft te allen tijde de volledige vrijheid om te beslissen over een adequate oplossing of vergoeding voor haar Klanten.

Artikel 15 - Communicatie door BOTHIVE

De Diensten omvatten tevens een regelmatige communicatie per e-mail door BOTHIVE met betrekking tot service gerelateerde aankondigingen, administratieve e-mails en nieuwsbrieven.

De Klant kan zich te allen tijde afmelden voor deze nieuwsbrieven. Aangezien deze communicatie wordt beschouwd als een integraal onderdeel van de dienstverlening, kan de Klant BOTHIVE op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor wijzigingen van welke aard dan ook, waarvan de Klant normaal gesproken via de communicatie op de hoogte zou zijn geweest, maar die hij nu niet meer zou ontvangen omdat hij zich heeft uitgeschreven.

Artikel 16 - Klantgegevens

16.1. De Klant verleent hierbij aan BOTHIVE een niet-exclusieve licentie om de Klantgegevens te kopiëren, te verveelvoudigen, op te slaan, te distribueren, te publiceren, te exporteren, aan te passen, te bewerken en te vertalen voor zover dit redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van de verplichtingen van BOTHIVE en de uitoefening van de rechten van BOTHIVE uit hoofde van de Overeenkomst. De Klant verleent BOTHIVE tevens het recht om deze rechten in sublicentie te geven aan haar hosting-, connectiviteits- en telecommunicatiedienstverleners.

16.2. De Klant garandeert BOTHIVE dat de Klantgegevens geen inbreuk maken op de Intellectuele Eigendomsrechten of andere wettelijke rechten van enige derde natuurlijke of rechtspersoon en dat zij geen inbreuk maken op de bepalingen van de toepasselijke wet- en regelgeving.

16.3. BOTHIVE zal elk uur een reservekopie van de Klantgegevens maken, ervoor zorgdragen dat deze kopie voldoende is om BOTHIVE in staat te stellen de Diensten te herstellen in de staat waarin deze zich bevonden op het moment dat de reservekopie werd gemaakt, en zal deze kopie gedurende minimaal 30 dagen bijhouden en veilig bewaren.

Artikel 17 - Persoonsgegevens van de Klant en Persoonsgegevens van de

Gebruiker

De verwerking door BOTHIVE van de Persoonsgegevens van de Klant is in detail beschreven in de Privacy Policy.

Op de verwerking door BOTHIVE van de Persoonsgegevens van de Gebruiker is de Overeenkomst inzake Gegevensverwerking tussen de Klant en BOTHIVE van toepassing. De Privacy Policy en de Verwerkingsovereenkomst vormen een integraal onderdeel van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 18 - Vertrouwelijke Informatie

18.1. De partijen komen overeen om redelijke inspanningen te leveren om elkaars Vertrouwelijke Informatie in geen enkele vorm aan derden ter beschikking te stellen. Niettegenstaande het voorgaande erkent en stemt de Klant ermee in dat BOTHIVE de Vertrouwelijke Informatie van de Klant aan een derde mag vrijgeven, uitsluitend voor zover dit noodzakelijk is voor het verlenen van de Diensten onder de Overeenkomst, alsmede voor zover een dergelijke vrijgave vereist is op grond van de toepasselijke wetgeving of een geldig bevel van een rechtbank of een andere overheidsinstantie.

18.2. Niettegenstaande andersluidende bepalingen in de Overeenkomst maken de Klantgegevens geen onderdeel uit van de Vertrouwelijke Informatie zoals hierboven gedefinieerd. Indien BOTHIVE in het kader van het verlenen van de Diensten toegang heeft tot de Klantgegevens, zal zij (i) zich niet met opzet toegang verschaffen tot Klantgegevens of (ii) Klantgegevens bekendmaken aan enige derde partij, behoudens indien (a) de Klant haar Gegevens openbaar maakt, (b) nodig voor BOTHIVE om de Diensten te verlenen of te laten verlenen of om door Klant gevraagde informatie te verstrekken, (c) dit uitdrukkelijk schriftelijk door Klant is geautoriseerd of indien (d) de openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan toepasselijk recht of om te reageren op verzoeken van een regelgevende of gerechtelijke instantie en/of voor zover dit anderszins noodzakelijk is voor een gerechtelijke procedure.

Artikel 19 - Intellectuele Eigendomsrechten

19.1. BOTHIVE garandeert dat zij over de vereiste Intellectuele Eigendomsrechten beschikt om haar Diensten aan te bieden.

19.2. BOTHIVE verleent de Klant niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare rechten op het gebruik van de Diensten. Alle auteursrechten, merkenrechten of de rechten die aan haar zijn verleend op dienstbeschrijvingen, programma's, ontwerpen, teksten, tekeningen, modellen, foto's en diensten blijven behouden door BOTHIVE.

19.3. Het is de Klant niet toegestaan de Diensten te kopiëren of te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor zij bestemd zijn zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BOTHIVE.

Artikel 20 - Annulatie van een betalend account en beëindiging van de

Overeenkomst door de Klant

20.1. De Klant kan zijn betalend account te allen tijde en om welke reden dan ook opzeggen, ofwel vanuit zijn gebruikersaccount of door een e-mail te sturen naar BOTHIVE. Na deze opzegging

wordt het betalend account van de Klant door BOTHIVE aan het einde van de gefactureerde periode beëindigd, maar niet verwijderd, tenzij anders verzocht. Indien de annulatie plaatsvindt nadat BOTHIVE reeds is overgegaan tot facturatie voor de komende overeengekomen periode, is de Klant verplicht de factuur tijdig te betalen (ook als hij gedurende deze periode geen gebruik maakt van de Diensten).

20.2. Indien de Klant niet akkoord gaat met (i) een wijziging van het aanbod of de samenstelling van de Diensten van BOTHIVE of (ii) een wijziging van de Algemene Voorwaarden door BOTHIVE, kan hij te allen tijde de Overeenkomst eenvoudigweg beëindigen op dezelfde wijze als hierboven in artikel 20.1 is beschreven, in welk geval BOTHIVE overgaat tot het verwijderen van het gebruikersaccount. Dit geeft de Klant in geen geval recht op enige schadevergoeding vanwege BOTHIVE, noch op de terugbetaling van de reeds door de Klant aan BOTHIVE betaalde bedragen.

Artikel 21 - Beëindiging door BOTHIVE

21.1. BOTHIVE kan de Overeenkomst beëindigen en het Gebruikersaccount van de Klant te allen tijde en om welke reden dan ook deactiveren door de Klant één (1) maand van tevoren een e-mail te sturen naar het door de Klant bij zijn Bestelling opgegeven e-mailadres.

21.2. BOTHIVE is gerechtigd de Overeenkomst met de Klant te beëindigen door middel van een opzeggingstermijn van één (1) kalenderdag - door de-activatie van zijn gebruikersaccount - indien zij daartoe een objectieve reden meent te hebben. Objectieve redenen zijn onder meer, maar niet uitsluitend:

Indien BOTHIVE gedurende de looptijd van de Overeenkomst redenen heeft om aan te nemen dat de gegevens van de Klant onjuist, onnauwkeurig of verouderd zijn; Indien BOTHIVE ontdekt, of zwaarwegende redenen heeft om aan te nemen dat de Klant zijn Diensten voor ongeoorloofde doeleinden gebruikt; Indien het vermoeden bestaat dat de Klant de Algemene Voorwaarden overtreedt; Indien BOTHIVE ontdekt dat de Overeenkomst met de Klant gebaseerd is op onjuiste informatie van de Klant; Indien de Klant zijn openstaande facturen aan BOTHIVE niet tijdig en/of volledig betaalt; In geval van een dreigend faillissement van de professionele Klant.

21.3. Na de-activatie conform artikel 21.2, is BOTHIVE gerechtigd de Klant elke toekomstige toegang tot de Diensten te weigeren, dan wel de de-activatie na onderhandeling met de Klant weer ongedaan te maken. In elk van deze gevallen heeft BOTHIVE het recht om vergoeding te vorderen van de schade die zij hierdoor heeft geleden. In geval van beëindiging conform artikel 21.2 blijven de reeds door de Klant betaalde bedragen voor de lopende periode definitief verschuldigd aan BOTHIVE.

21.4. BOTHIVE verbindt er zich toe om de Klant ten minste 1 kalenderdag voor de inwerkingtreding van de opzegging per e-mail op de hoogte te stellen van de de-activatie.

Artikel 22 - Gevolgen van Beëindiging

22.1. Indien de Overeenkomst tussen BOTHIVE en de Klant wordt beëindigd door de Klant, is de Klant verplicht om de Klantgegevens en Persoonsgegevens van de Gebruiker(s) voor beëindiging op eigen initiatief te exporteren met behulp van de beschikbare exporthulpmiddelen.

22.2. Indien de overeenkomst tussen BOTHIVE en de Klant door BOTHIVE wordt beëindigd, dient de Klant - binnen de door BOTHIVE bij de opzegging gestelde termijn - zijn Klantgegevens en Persoonsgegevens van de Gebruiker(s) te exporteren met behulp van de beschikbare exportmiddelen.

22.3. Indien de Klant niet voldoet aan het bepaalde in dit artikel, zal BOTHIVE de Klantgegevens en Persoonsgegevens van de Gebruiker(s) te zijner tijd verwijderen en de daaraan verbonden kosten na beëindiging van de Overeenkomst tussen Partijen aan de Klant in rekening brengen. Deze kosten worden aan de Klant in rekening gebracht door middel van een factuur met een betalingstermijn van 1 5 kalenderdagen.

Artikel 23 - Garanties

23.1. Onmiddellijk na de levering van de Diensten, dient de Klant een eerste controle uit te voeren. Deze controleverplichting heeft onder meer betrekking op: aantal aanmeldingen, conformiteit van de levering, zichtbare gebreken aan de Diensten, etc. De Klant dient BOTHIVE onmiddellijk per e-mail ([email protected]) te informeren over onmiddellijk verifieerbare gebreken, binnen 5 kalenderdagen na levering en uiterlijk 48 uur nadat deze zijn ontdekt.

23.2. Professionele Klanten dienen BOTHIVE per e-mail ([email protected]) op de hoogte te stellen van eventuele verborgen gebreken binnen één (1) maand na de datum van levering van de Diensten en uiterlijk binnen 48 uur nadat deze zijn ontdekt. Dergelijke gebreken zijn onder meer fouten in de back-end van de of software, database- of programmeerfouten, enz. Voor consumenten-Klanten is de wettelijke garantie voor verborgen gebreken 2 jaar vanaf de datum van levering van de Diensten. Deze garantie kan slechts worden ingeroepen voor zover de consument-Klant kan aantonen dat het gebrek reeds bestond op het ogenblik van levering. De consument-Klant dient, op straffe van verval, alle klachten over verborgen gebreken binnen één (1) maand na ontdekking per e-mail ([email protected]) aan BOTHIVE te melden.

23.3. Indien binnen bovengenoemde termijnen geen klachten zijn ingediend, wordt de Klant geacht de levering en de Diensten te hebben goedgekeurd en aanvaard. Op straffe van niet- ontvankelijkheid van de klacht, dient de Klant aan te tonen dat hij zowel voor als na de ontdekking van de gebreken correct gebruik heeft gemaakt van de Diensten. In geen geval geldt de garantie of vrijwaring tegen verborgen gebreken indien de schade is veroorzaakt door onjuist of onveilig gebruik van de Diensten door de Klant (bijvoorbeeld het niet gebruiken van een firewall of onvoldoende bescherming tegen virussen). Elke vordering tot vrijwaring zal worden geweigerd in geval van wijzigingen of reparaties door de Klant of door derden.

23.4. De Klant zal de kosten dragen die worden gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten.

Artikel 24 - Beperking van aansprakelijkheid

24.1. De Klant erkent dat complexe software nimmer geheel vrij is van gebreken, fouten en bugs en dat BOTHIVE, behoudens de overige bepalingen van de Overeenkomst, geen garantie of verklaring verleent dat de Diensten geheel vrij zijn van gebreken, fouten en bugs.

24.2. De Klant erkent dat complexe software nimmer geheel vrij is van beveiligingslekken en dat BOTHIVE, behoudens de overige bepalingen van deze Overeenkomst, geen garantie of verklaring verleent dat de Diensten geheel veilig zullen zijn.

24.3. Alle verklaringen op de Website zelf met betrekking tot de betrouwbaarheid en de veiligheid van de Diensten vormen slechts een beschrijving van de verplichting van BOTHIVE om naar beste vermogen te presteren.

24.4. In geen geval is BOTHIVE gehouden tot vergoeding van indirecte, bijzondere of gevolgschade, bedrijfsschade, inkomstenderving, reputatieschade of verlies van goodwill, verlies of beschadiging van informatie of gegevens, of enige andere schade die door het gebruik van de Diensten wordt geleden. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook nadat BOTHIVE specifiek op de hoogte is gesteld van het mogelijke verlies van de Klant.

24.5. BOTHIVE is evenmin aansprakelijk voor gebreken die direct of indirect voortvloeien uit een handeling van de Klant of een derde, ongeacht of deze handeling is veroorzaakt door een fout of door nalatigheid. BOTHIVE kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor verlies of onjuist gebruik van de Klantgegevens, tenzij dit uitsluitend te wijten is aan nalatigheid van haar kant.

24.6. Voor zover toegestaan onder het toepasselijke recht, is de maximale totale aansprakelijkheid van BOTHIVE voortvloeiend uit of in verband met de Overeenkomst niet hoger dan de totale bedragen die daadwerkelijk door Klant zijn betaald in de periode van zes (6) maanden direct voorafgaand aan de gebeurtenis die aanleiding geeft tot deze vordering, ongeacht of deze aansprakelijkheid voortvloeit uit enige vordering gebaseerd op de schending van de Overeenkomst, schending van de garantie, onrechtmatige daad, of anderszins.

Er is slechts één gezamenlijke aansprakelijkheidslimiet onder de Overeenkomst, zelfs als er meerdere claims zijn; elke claim zal het beschikbare bedrag in de gezamenlijke aansprakelijkheidslimiet verminderen.

Artikel 25 - Overmacht

25.1. Indien BOTHIVE door overmacht niet in staat is haar verplichtingen na te komen of op onredelijke wijze wordt gehinderd in de nakoming van haar verplichtingen, is zij gerechtigd de nakoming geheel of gedeeltelijk tijdelijk op te schorten voor de duur van de overmacht of voor het geheel, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden is. Tot de gevallen van overmacht behoren traditioneel: inbeslagname, ziekte, oorlog, blokkade, oproer, staking of uitsluiting, schaarste aan diensten, beperkingen in het energieverbruik, hetzij bij BOTHIVE, hetzij bij één van haar leveranciers.

25.2. In geval van imprevisie verbinden partijen zich tot het heronderhandelen van de voorwaarden van de Overeenkomst. Indien partijen niet tot overeenstemming komen, behoudt BOTHIVE zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de imprevisie.

Artikel 26 - Onderhoud

BOTHIVE zal de Klant waar mogelijk vijf (5) dagen van tevoren vie email of als melding in het platform op de hoogte stellen van een Onderhoud dat van invloed kan zijn op de beschikbaarheid van de Diensten.

BOTHIVE zal het Onderhoud met redelijke vakkundigheid en zorgvuldigheid uitvoeren.

Artikel 27 - Deelbaarheid

27.1. Indien een bepaling van de Overeenkomst onwettig, onafdwingbaar of ongeldig is of wordt, wordt de betreffende bepaling geacht te zijn gewijzigd voor zover dat nodig is om de onwettigheid, onafdwingbaarheid of ongeldigheid te verhelpen.

27.2. Indien een wijziging overeenkomstig artikel 27.1. niet mogelijk is, moet de bepaling voor alle doeleinden worden behandeld als gescheiden van de Overeenkomst zonder de wettigheid, afdwingbaarheid of geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst aan te tasten.

Artikel 28 - Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

28.1. Deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens Belgisch recht.

28.2. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent met afdeling te Gent, zijn exclusief bevoegd voor elk geschil dat voortvloeit uit deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst tussen partijen.

Onze website gebruikt cookies om je gebruikservaring te verbeteren. 🍪Lees meer